MŠ Nad Tratí


 Kapacita MŠ: 76 dětí s výjimkami
 Počet tříd: 3
 Provoz MŠ: 6:30 - 16:30

1.třída : 736 500 465
2.třída:  705 894 814
3.třída:  705 894 815

 

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Provozní řád

Mateřská škola Nad Tratí Havlíčkův Brod

Zpracováno na základě zákona 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 410/2005 Sb., novely vyhlášky č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ze dne 25. září 2009.

I.Údaje o zařízení:

Název a sídlo školy:  Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, Příčná 191, Havlíčkův Brod 580 01

Odloučeného pracoviště: Mateřská škola, Nad Tratí 537, Havlíčkův Brod 580 01

Statutární zástupce: Mgr. Sýkorová Štěpánka

Zástupkyně ředitele: Mgr. Chalupníková Ivana

Zřizovatel: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod 580 01

Kapacita mateřské školy: 76 dětí s výjimkami

Počet tříd: 3 třídy

Kontakty:  ms.nadtrati@mshb.cz, www. mskoralky.cz

tel. MŠ: 569 427 800

1.třída: 736 500 465

2.třída: 705 894 814

3.třída: 705 894 815

tel. ŠJ: 569452159

Provozní doba: od 6:30 do 16:30 hodin

Adresa: MŠ Nad Tratí 537, Havlíčkův Brod

Odloučené pracoviště Mateřské školy Korálky Havlíčkův Brod, Příčná 191, Havlíčkův Brod

II.Popis zařízení:

Typ MŠ celodenní

Stanovená kapacita 76 dětí s výjimkami

Provozní doba 6:30 hod. – 16:30 hod.

Provozní doba: 6:30 – 16:30 hodin

Odemykání budovy: 6:30; 12:00; 14:15

Uzamykání budovy: 8:00; 13:00; 16:30

 • Z bezpečnostních důvodů a organizačního zajištění chodu mateřské školy, je třeba respektovat časy uzamykání budovy.
 • Vstup do budovy je zabezpečen video-zvonky.

 

Počet tříd: 3 třídy

1.třída: třída má kapacitu 28 dětí s výjimkou ve věku 2,5-5 let.

Plocha denních místností (herna a ložnice) je 85,95m2, hygienické zázemí (2 WC, 2 pisoáry, 3 umývadla, další hygienické zařízení je u šatny – 1WC, 1 pisoár, 2 umývadla, 1 sprcha. Tato třída vyhovuje plochou denních místností a počtem hygienických zařízení pro maximálně 28 zapsaných dětí.

2.třída: třída má kapacitu 23 dětí ve věku 4-6 let.

Plocha denních místností (herna a ložnice) je 69,04 m2, na třídu navazuje hygienické zázemí – 3 WC, 2 pisoáry, 5 umývadel, 1 sprcha). Tato třída vyhovuje plochou denních místností a počtem hygienických zařízení pro maximálně 23 zapsaných dětí.

3.třída: třída má kapacitu 25 dětí s výjimkou ve věku 5-7 let.

Plocha denní místnosti (herna) je 74,95 m2, ložnice je umístěna v podkroví, hygienické zařízení využívá tato třída stejně jako 2. třída a dále hygienické zařízení u ložnice – 5 umývadel, 2 WC, 1 sprcha. Tato třída vyhovuje plochou denních místností pro maximálně 25 zapsaných dětí.

V suterénu je prostor pro výuku tělesné výchovy, tj. tělocvičný sál s nářaďovnou a hygienickým zázemím (3 WC, 3 umývadla).

V mateřské škole je pro děti celkem k dispozici 15 WC, 18 umývadel a 3 sprchy.

III.Režimové požadavky

Scházení dětí

 • Děti se ráno scházejí v první třídě od 6:30 hodin do 7:15 hodin. Po postupném nástupu třídních učitelek se rozcházejí do svých tříd v horním patře.
 • Příchod dítěte v jinou dobu lze ve výjimečných případech domluvit den předem nebo telefonicky v daný den s učitelkou.
 • Předat dítě je možné pouze osobním kontaktem s učitelkou.
 • Z organizačních důvodů, ve výjimečných případech, se děti z horního patra rozcházejí do svých tříd 7:30 hodin.

Vyzvedávání dětí

 • Odchod dítěte po obědě je možné v době od 12:00 – 13:00 hodin. Poté je školka uzamčena.
 • Odchod dítěte po odpočinku je možné v době 14:15 – 16:30 hodin. Poté je školka uzamčena.
 • Odchod dítěte v jinou dobu lze ve výjimečných případech domluvit s učitelkou den předem nebo v daný den po telefonické domluvě.
 • Vyzvednout dítě lze pouze osobním kontaktem s učitelkou.
 • Odpoledne děti z horních tříd přecházejí v 15:00 - 15:30 do první třídy. Do konce provozní doby jsou všechny děti spojeny.
 • Za příznivého počasí, děti odpoledne navštěvují školní zahradu. Rodiče jsou o svých dětech informování orientační tabulkou.

Spontánní hry

 • Probíhají dopoledne i odpoledne v MŠ a při pobytu venku dle potřeb, věku a schopností dětí.

Ranní kruh

 • Probíhá dopoledne. Jeho posláním je stmelení kolektivu, vzájemné přivítání a pozdravení se.

Pohybové aktivity

 • Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne.
 • Před dopolední svačinou – zdravotně zaměřené činnosti, cvičení s náčiním, slovem nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry a prvky zaměřené na relaxaci.
 • Pobyt venku – řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry.
 • Odpoledne po odpočinku – pohybové chvilky, hry, hudebně pohybové činnosti.
 • 1x týdně – řízené TV činnosti zaměřené na cvičení na nářadí, na prvky sportovních her.
 • 10 lekcí – plavání v Plavecké škole pro předškolní děti
 • 10 lekcí – bruslení ve Škole bruslení pro předškolní děti

Činnosti řízené pedagogem

 • Probíhají denně převážně v dopoledních hodinách.
 • Uskutečňují se formou vzdělávací nabídky.
 • V letních měsících za příznivého počasí jsou řízené činnosti přenášeny ven.

Pobyt venku

 • Děti mají k dispozici oplocený areál školní zahrady o rozloze 2113 m2.
 • Školní zahrada je vybavena altánem na hračky a pomůcky, hřištěm z palisád, jízdní dráhou pro koloběžky a odpichovadla, domečkem, dvěma pískovišti s plachtou, kamínkovištěm s plachtou, záhonky, vrbovým domečkem, průlezkou, dvěmi vahadlovými houpačkami, venkovní kuchyňkou, prolézací lodí, pružinovou houpačkou a prolézací sítí. Doplňují ji plastové židličky, stoleček, slunečník, lavičky, pítko a mlhoviště.
 • Plocha zahrady je pro každou třídu rozdělena. Pokud na zahradě některá třída není, může učitelka dětem dát pokyn k využívání prázdného prostoru.
 • K pobytu venku děti využívají terasu u budovy školy. Zde je umístěna plastová krabice s hračkami, plastové židličky, lavičky, stoleček, hrací stěny, pískoviště s plachtou, tabule na křídy, hmyzí domeček, benzinové pumpy.
 • Přístup z terasy na zahradu se uskutečňuje po schodišti. Děti respektují daná pravidla. Chůze za sebou s přidržováním se zábradlí – tam i zpět.
 • Děti se před odchodem ze zahrady řadí před schodištěm a odcházejí opatrně za sebou.
 • Pobyt venku je organizován dle režimu jednotlivých tříd. Děti tráví venku zpravidla dvě hodiny dopoledne a za příznivého počasí od jara do podzimu i odpoledne po odpočinku a odpolední svačině.
 • Za příznivého počasí se pobyt venku uskutečňuje i odpoledne před odchodem domů.
 • Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách.
 • Je využíváno pro pobyt venku i nejbližší okolí MŠ – městské oplocené hřiště. Před vstupem dětí paní učitelky kontrolují stav hřiště.
 • Pobyt venku se uskutečňuje formou vycházek v okolí mateřské školy.
 • Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti.
 • V teplém období je pro děti zajištěn pitný režim pítkem na zahradě a osvěžení v mlhovišti.
 • V teplých dnech jsou pískoviště a jízdná dráha vlhčeny hadicí nebo kropenkou.
 • V zimním období mladší děti využívají kopec k jízdě na lopatách, starší děti postranní dráhu u plotu školy za dozoru učitelek, a stanovených bezpečnostních pravidel.

Odpočinek

 • Děti odpočívají všechny při čtené nebo reprodukované pohádce.
 • Před spaním děti provádí osobní hygienu, ukládání věcí na židličku a převlékání se do pyžama. Starší děti z II. a III. třídy mají možnost čištění zubů.
 • Klidová a relaxační část dne odpovídá svým časovým rozpětím věku dítěte.

I třída: 11:45 – 13:45 odpočinek probíhá v ložnici

II třída: 12:15 – 13:45 odpočinek probíhá ve třídě

III třída: 12:45 – 14:15 odpočinek probíhá ve IV třídě

 • Malým dětem dopřáváme dostatek odpočinku.
 • Starší děti spíše relaxují nebo si sdělují zážitky.
 • Do spánku děti nenutíme.
 • Součástí klidu je četba pohádky, vyprávění zážitků, příběhů, relaxační hudba nebo zpěv písniček.
 • Starší děti, které neusnou, vstávají dříve a mohou si v klidovém režimu hrát. Dodržují stanovené pravidlo „Nerušit spící kamarády“.
 • Děti mají možnost si vzít do postýlky svoji oblíbenou plyšovou hračku.
 • Během odpočinku děti mohou uspokojit své hygienické potřeby.
 • Lehátka s lůžkovinami a pyžama jsou po odpočinku dostatečně vyvětrána a uložena na oddělitelných podstavcích.
 • Matrace  a lůžkoviny jsou u nejstarších dětí po odpočinku ponechány na zemi a koncem týdne uklizeny do samostatných boxů.
 • Děti z I. a II. třídy se na odpočinek převlékají do pyžam. Děti z III. třídy relaxují bez převlékání.
 • Pyžama po dvou týdnech si děti odnášejí domů na vyprání. Dle potřeby i dříve.
 • Povlaky se převlékají po 21 dnech. Špinavé prádlo se odváží do prádelny.

Stravování

 • Strava je připravována v kuchyni mateřské školy.
 • Rozpis stravování:

Dopolední svačina:

I třída: 8,30 - 9,00 hod. svačina probíhá ve třídě

II třída: 8:30 – 9:00 hod. svačina probíhá v jídelně

III třída: 9:00 – 9:30 hod. svačina probíhá v jídelně

Obědy všech tříd probíhají v jídelně:

I třída: 11:15 – 11:45 hod.

II třída: 11:45 – 12:15 hod.

III třída: 12:15 – 12:45 hod.

Odpolední svačina:

 I třída: 14:00 – 14:15 hod. svačina probíhá ve třídě

II třída: 14:00 – 14:15 hod. svačina probíhá v jídelně

III třída: 14:15 – 14:30 hod. svačina probíhá v jídelně

 • Kuchařky oběd vydávají z jídelního okénka. Děti jsou vedeny k samostatnosti. Starší děti se obsluhují samy, mladším pomáhá učitelka a provozní zaměstnanci.
 • Časový odstup mezi jídly je zohledněn podle věku a fyzických zvláštností dětí dle Zákona 258/2000 Sb., § 7, odstavce 2.
 • Svačina je samoobslužná. Děti mají možnost výběru.
 • Teplota vydávaných teplých jídel nesmí klesnout pod 70° C.
 • Zbytky jsou likvidovány určenou firmou.
 • Strava je připravovaná podle hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš.
 • Každý den dopoledne mají děti možnost volby ze zeleninové nebo ovocné mísy.

Pitný režim

 

IV.Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, osvětlení

Způsob a intenzita větrání a vytápění

Pravidelně je sledováno vytápění určenou osobou (třídní učitelky). Každý den se provádí větrání místností. Přímé větrání – ráno před zahájením provozu a v době při pobytu venku a závěrečném úklidu. V průběhu dne třídní učitelky větrají dle potřeby a druhu aktivit.

Teplota vzduchu

Ve třídách, šatně, ložnicích a umývárnách jsou umístěny nástěnné teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. Teplota tříd je 20-22°C a teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 20°C. Nejvyšší přípustná teplota ve třídě je 28 °C.

Osvětlení

V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí je denní osvětlení doplněné umělým – zářivkami, které se 2x ročně omývají. Ochrana před oslněním je zabezpečena okenními žaluziemi.

Při využití MultiBoardu a televizoru jsou zajištěny podmínky zrakové pohody a optimální vzdálenost dětí od obrazovky.

V.Způsob nakládání s prádlem

Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby. Ručníky každý týden, dle potřeby okamžitě, pyžama každý druhý týden. Prádlo je práno a mandlováno v prádelně a uloženo k tomu určených skříních, dobře větratelných, ve skladu prádla. Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého. Čisté prádlo při přepravě se chrání před znečištěním.

VI.Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid:

 1. Setření na vlhko všech podlah, nábytku, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem.
 2. Za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, pisoárů a sedátek na záchodech.

Týdenní, celkový úklid:

Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umývadel a záchodů, minimálně třikrát ročně umytí oken, včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování v případě potřeby ihned.

Způsob a četnost desinfekce a deratizace:

Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodným po konzultaci s odborníky DDD.

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:

Pevné odpady jsou ukládány do uzavíratelných nádob, umožňující snadnou sanitaci. Nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť.

VII.Další požadavky:

Výchova ke zdravému životnímu stylu:

V mateřské škole je vytvořen program „Žijeme zdravě“ a „Naše bezpečná školka“.

Školní řád Mateřské školy Korálky Havlíčkův Brod, je přílohou

Evidence a registrace úrazů:

Úrazy zaznamenáváme do knihy úrazů. Zapisujeme i drobná zranění. O dané události informujeme zákonné zástupce a necháváme si podepsat záznam. Jedenkrát ročně vyhodnocujeme úrazovost.

Lékárnička:

Lékárničky jsou v každé třídě i ve školní kuchyni. Rozšířený sortiment lékárny je ve školní kuchyni a v první třídě. Telefonní kontakty – nouzová čísla jsou vyvěšeny na tabulích ve všech třídách i ve školní kuchyni. Úrazy jsou evidovány jak u dětí i u zaměstnanců školy v knize úrazů. Kniha úrazů dětí je na konci školního roku vyhodnocována soupisem. Telefonní kontakty na zákonné zástupce dětí jsou ve všech třídách. Personál školy je pravidelně proškolován první pomocí při BOZP. Lékárna je pravidelně doplňována a kontrolována.

 

 

Provozně organizační řád nabývá účinnosti 1.9.2023          Mgr. Ivana Chalupníková

                                                                                                Zástupkyně ředitele

 

Přidáno 31. 8. 2023, autor: Ivana Chalupníková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru